Starogard Distillery

The Starogard Distillery was established in 1846. It’s responsible for the production and bottling of all Premium Distillers products. There is also a company shop available to the public on the grounds of the factory.

INFORMACJA PUBLICZNA dot. zakładu o zwiększonym ryzyku

  1. Dane ogólne prowadzącego Zakład

Premium Distillers Sp. z o.o.

Ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

NIP: 611-02-01-926

REGON: 230030460

Zakład Produkcyjny

Ul. Skarszewska 1

83-200 Starogard Gdański

Tel. 58 533-94-00

Email: starogard@premiumdistillers.pl

  1. Zakład produkcyjny MBWS Polska Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim na podstawie art. 250 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) został zgłoszony jako Zakład zwiększonego ryzyka awarii przemysłowej.

Informacja została przekazana do WIOŚ oraz KP PSP w Starogardzie Gdańskim.

  1. Opis działalności Zakładu

Zakład zajmuje się produkcją oraz sprzedażą hurtową napojów spirytusowych oraz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego. Głównym surowcem używanym w Zakładzie jest destylat pochodzenia rolniczego. W procesie rektyfikacji destylat jest poddawany oczyszczeniu w celu odseparowania frakcji ubocznych oraz uzyskania alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o jakości zgodnej z wymogami prawnymi oraz oczekiwaniami klienta. Alkohol etylowy może być używany w dalszych etapach produkcji lub sprzedawany luzem w cysternach lub w innych pojemnikach w zależności od wymagania klienta (beczki, paletopojemniki).

Alkohol etylowy otrzymany w procesie rektyfikacji jest głównym składnikiem produkowanych w zakładzie wódek, likierów oraz napojów spirytusowych. Wyprodukowane napoje spirytusowe są konfekcjonowane do butelek szklanych oraz z tworzywa PET.

  1. Główne niebezpieczne substancje występujące na terenie Zakładu decydujące o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku:

Alkohol etylowy – zgodnie z załącznikiem  do rozporządzenia Ministra Rozwoju  z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 138) w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie zakładu alkohol etylowy występuje głównie w postaci destylat pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu etylowego min. 88% obj. oraz alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o zawartości alkoholu etylowego min. 96% obj. Kwalifikowane są one jako ciecze łatwopalne (P5c)

Zagrożenia fizykochemiczne: jest substancją łatwopalną, tworzącą z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni.

Zagrożenia dla zdrowia: jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna.

Zagrożenia dla środowiska: nie wywiera szczególnie szkodliwego działania w środowisku naturalnym. Jest produktem naturalnej fermentacji. Większe ilości zrzucone do wód mogą spowodować odtlenienie środowiska.

Piktogramy zagrożeń :

GHS02

H 225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary

GHS07

H 319 – działa drażniąco na oczy

  1. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej oraz środków bezpieczeństwa.

Zakład posiada odpowiednie środki w postaci systemów monitoringu, zabezpieczeń oraz procedur służących zapobieganiu wystąpienia awarii oraz ograniczenia jej skutków.

Ostrzeganie społeczeństwa.

W sytuacji ogłoszenia alarmu na wypadek awarii na terenie Zakładu:

– ogłoszenie alarmu – modulowany dźwięk syren zakładowych trwający trzy minuty),

– odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syren zakładowych trwający trzy minuty.

Informacje o awarii przekazywane są również do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starogardzie Gdańskim.

Postępowanie

W przypadku wystąpienia zagrożenia nie należy zbliżać się do terenu Zakładu i postępować zgodnie z wytycznymi kierującego akcją gaśniczą.

We use cookies to collect statistics that enable us to analyse traffic on the website. For more information, please read our pricavy policy